Vyhláška 34/2016

6. listopadu 2016 v 21:45 |  Rozsah prací
Vyhláška č. 34/2016 Sb. (od 1. ledna zrušena a nahrazena za 91/2010 Sb.)
Vybráno z :
VYHLÁŠKA Č. 34/2016
ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

§ 1
Způsob čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2
Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením:
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta na- vržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
.
§ 3
Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečistujících částí a kondenzátu a číštění spotřebiče paliv za období jednoho roku.
tabulka
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci l) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.


Změny od 1.1.2016

20. ledna 2016 v 12:31 |  Rozsah prací
Od 1.1.2016 bylo zákonem 320/2015 Sb. zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Současně byl doplněn zákon č.133/1985 O požární ochraně, a to zejména doplněna celá třetí část týkající se revizí, kontrol a čištění spalinových cest a dále část postihů za neplnění.

 Vložkování

22. srpna 2012 v 9:19 |  Vybavení
K vložkování používáme různé materiály:


Schiedel PARAT

18. srpna 2012 v 14:22 |  Videogalerie
Provádíme montáže komínů Schiedel ParatKontroly a čištění

17. srpna 2012 v 6:55 |  Vybavení
Na vymetání komínů používáme speciální štětky na každý druh komína, nelze jednou štětkou vymetat hliník,
pozink, nerez a nevyvložkované komíny.
Na každý komín je jiná štětka a to jak na plyn,
tak na tuhá paliva.

Autorizované měření

16. srpna 2012 v 8:17 |  Vybavení
K měření malých zdrojů používáme

TESTO 300LKontroly kamerou

16. srpna 2012 v 7:10 |  Vybavení
Na kontroly komínů kamerou používáme inspekční kameru
VIS 340
nechaly jsme si upravit délku z 20m na 30m,
abychom mohli prohlížet i vícepatrové bytové domy.


Prováděné práce

16. srpna 2012 v 6:56 |  Rozsah prací
Naše firma provádí:

-vystavování kolaudačních a jiných revizních zpráv
- autorizované měření malých zdrojů
- kontroly a čištění spalinových cest
- vložkování komínů
- stavby komínů
- kontroly kamerou
- napojování kouřovodů
- a jiné, dle žádosti zákazníka

vše na plynná i tuhá palivaKam dál